ภาพกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

04-09-2014 Hits:1854 กิจกรรม รพ.สต. Super User - avatar Super User

กิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ได้อย่างถูกต้อง และได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก พร้อมทั้งมีระบบการส่งต่อ สตรีที่ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูกให้ได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมทุกราย            

Read more

กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระ…

03-09-2014 Hits:2386 กิจกรรม รพ.สต. Super User - avatar Super User

กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลบ่อหิน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก  มีการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลบ่อหิน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ และเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ให้หน่วยงานดำเนินการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ              

Read more

กิจกรรมโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรร…

03-09-2014 Hits:1950 กิจกรรม รพ.สต. Super User - avatar Super User

กิจกรรมโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก  มีการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบลดโรคฯ มีความรู้และพฤติกรรมในการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการกินผัก  ผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป( ครึ่ง กิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน และเป็นหมู่บ้านต้นแบบให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง            

Read more

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

01-09-2014 Hits:1861 กิจกรรม รพ.สต. Super User - avatar Super User

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่อออก และ โรงเรียนบ้านไสต้นวา พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 6            

Read more

กิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยใส่ใจ…

01-09-2014 Hits:2685 กิจกรรม รพ.สต. Super User - avatar Super User

กิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ได้มีการจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมนันทนาการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในผู้สูงอายุ อาหารและวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ยาที่ใช้ในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุด้วย            

Read more

กิจกรรมรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย

29-08-2014 Hits:2498 กิจกรรม รพ.สต. Super User - avatar Super User

กิจกรรมรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก ได้มีการรณรงค์สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเก็บ ๓ เก็บ คือ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย" และ "๕ ป.ปราบยุงลาย " ดังนี้         เก็บ ๓ เก็บ        เก็บที่ ๑ เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธ์ยุง วัสดุที่เหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม       เก็บที่ ๒...

Read more

กิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม

29-08-2014 Hits:1845 กิจกรรม รพ.สต. Super User - avatar Super User

กิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออกได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายเชษฐ ทองขำดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออกเป็นประธานในพิธี            

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกเบาหวาน ความดัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก มีบริการคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิต) ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น.

SP_READ_MORE

บริการฉีดวัคซีน ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก มีการให้บริการฉีดวัคซีน ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่ เวลา 08.30-12.00 น.

SP_READ_MORE

รพ.สต.บ้านไร่ออก รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

รพ.สต.บ้านไร่ออก รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม. ลงสำรวจในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก

SP_READ_MORE

ข่าว IT

Pipes Output

ข่าวกีฬา ฮอต

Pipes Output

ข่าวเด่นประจำวัน

Pipes Output

เข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

Fair

11°C

trang

Fair

Humidity: 88%

Wind: 12.87 km/h

  • 16 Sep 2014

    Sunny 21°C 9°C

  • 17 Sep 2014

    Mostly Sunny 21°C 9°C

ผู้เยี่ยมชม

We have 2 guests and no members online

Joomla templates by Joomlashine