กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลบ่อหิน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก  มีการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลบ่อหิน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ และเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ให้หน่วยงานดำเนินการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

 IMG 1871 Custom IMG 1707 Custom 
 IMG 1758 Custom  IMG 1944 Custom
 IMG 1957 Custom  IMG 1812 Custom

ข่าว IT

Pipes Output
Joomla templates by Joomlashine