กิจกรรมโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก  มีการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบลดโรคฯ มีความรู้และพฤติกรรมในการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการกินผัก  ผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป( ครึ่ง กิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน และเป็นหมู่บ้านต้นแบบให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง

 P1010393 Custom P1010366 Custom 
 P1010375 Custom  P1010387 Custom
 P1010392 Custom  P1010358 Custom

ข่าว IT

Pipes Output
Joomla templates by Joomlashine