หลังคาเรือนและประชากร

ตารางที่ ๑ จำนวนหลังคาเรือน และจำนวนประชากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ปีพุทธศักราช

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

ไสต้นวา

๒๐๓

๘๒๑

๒๒๗

๘๖๐

๒๓๒

๘๐๔

ไร่ออก

๒๑๑

๘๗๒

๒๕๒

๙๐๘

๒๗๑

๙๘๘

ใหม่

๑๕๒

๕๒๓

๑๗๖

๕๔๗

๑๘๙

๖๐๒

รวม

 

๕๖๖

,๒๑๖

๖๕๕

,๓๑๕

๖๙๒

,๔๒๗

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจ และการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม HosXP_PCU ปี ๒๕๕๗

 

ข้อมูลประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี ๒๕๕๗

กลุ่มอายุ (ปี)

จำนวนประชากร / ร้อยละ

ชาย (คน)

ร้อยละ

หญิง (คน)

ร้อยละ

รวม (คน)

ร้อยละ

๐๐-๐๔

๘๖

.๕๔

๗๔

.๐๕

๑๖๐

.๕๙

๐๕-๐๙

๑๑๐

.๕๓

๑๐๘

.๔๕

๒๑๘

.๙๘

๑๐-๑๔

๑๒๐

.๙๔

๗๘

.๒๑

๑๙๘

.๑๖

๑๕-๑๙

๑๑๐

.๕๓

๑๑๐

.๕๓

๒๒๐

.๐๖

๒๐-๒๔

๘๒

.๓๘

๗๖

.๑๓

๑๕๘

.๕๑

๒๕-๒๙

๗๘

.๒๑

๙๓

.๘๓

๑๗๑

.๐๕

๓๐-๓๔

๙๗

.๐๐

๙๐

.๗๑

๑๘๗

.๗๐

๓๕-๓๙

๙๑

.๗๕

๙๓

.๘๓

๑๘๔

.๕๘

๔๐-๔๔

๙๕

.๙๑

๑๐๘

.๔๕

๒๐๓

.๓๖

๔๕-๔๙

๑๐๘

.๔๕

๑๐๑

.๑๖

๒๐๙

.๖๑

๕๐-๕๔

๙๒

.๗๙

๘๒

.๓๘

๑๗๔

.๑๗

๕๕-๕๙

๔๐

.๖๕

๕๐

.๐๖

๙๐

.๗๑

๖๐-๖๔

๒๗

.๑๑

๔๓

.๗๗

๗๐

.๘๘

๖๕-๖๙

๒๙

.๑๙

๒๓

.๙๕

๕๒

.๑๔

๗๐-๗๔

๒๑

.๘๗

๑๔

.๕๘

๓๕

.๔๔

๗๕-๗๙

๑๘

.๗๔

๒๙

.๑๙

๔๗

.๙๔

๘๐+

๑๘

.๗๔

๓๓

.๓๖

๕๑

.๑๐

รวม

,๒๒๒

๕๐.๓๕

,๒๐๕

๔๙.๖๕

,๔๒๗

๑๐๐.๐๐

                                                                 ที่มา : จากการสำรวจ ปี ๒๕๕๖

 

Joomla templates by Joomlashine