สภาพภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจ

พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลบ่อหินมีพื้นที่ประมาณ ๔๘,๖๙๔ ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา พื้นที่เขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๔, ๕ และ ๗ ของตำบลบ่อหิน

ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีลักษณะร้อนชื้น และมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี

สถานที่ท่องเที่ยว

เขาเจ็ดยอด หมู่ที่ ๔ บ้านไสต้นวา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

การคมนาคม

         การเดินทางและการคมนาคม โดยมีถนนสายหลัก ๒ เส้น ส่วนในตำบลมีถนนเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีต ซึ่งอยู่ในสภาพดี

สถาบันการเมืองการปกครอง

         ตำบลบ่อหิน แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน กำหนดให้มีการปกครองในรูปแบบสภาตำบลและยกฐานะเป็น อบต. มีจำนวน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๕,หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ­๘ และหมู่ที่ ๙ มีสถานบริการสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบหมู่บ้าน ๒ สถานบริการ คือ สถานีอนามัยบ้านไร่ออก รับผิดชอบหมู่บ้าน ๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔ ,หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๗ ) และโรงพยาบาลสิเกา รับผิดชอบ ๖ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ )

 

การประกอบอาชีพ

 

          ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ได้แก่ การทำสวนยางพารา การทำสวนปาล์ม การปลูกพืชผัก สมุนไพร รองลงมา คือรับจ้าง และค้าขาย

 

Joomla templates by Joomlashine