ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของตำบลบ่อหิน

ตำบลบ่อหิน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสิเกา ห่างจากตัวอำเภอสิเกาประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔๘,๖๙๔ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อหิน                 จำนวน  ๓,๐๖๐  ไร่

หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด                  จำนวน  ๒,๖๖๕  ไร่

หมู่ที่ ๓ บ้านดุหุน                    จำนวน  ๓,๔๗๕ ไร่

หมู่ที่ ๔ บ้านไสต้นวา               จำนวน  ๒,๘๗๗ ไร่

หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก                 จำนวน  ๑,๖๖๒  ไร่

หมู่ที่ ๖ บ้านหัวหิน                 จำนวน  ๒,๕๐๐  ไร่

หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์            จำนวน  ๒,๘๘๔  ไร่

หมู่ที่ ๘ บ้านโต๊ะบัน                 จำนวน  ๑,๖๔๖  ไร่

หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลอง              จำนวน  ๒,๓๕๗   ไร่

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ออก

สถานีอนามัยบ้านไร่ออก ก่อสร้างอาคารหลังแรก เปิดทำการ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๓ ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๔๐๙,๘๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารหลังที่ ๒ เปิดทำการ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ใช้เงินงบประมาณ ปี ๒๕๔๗ จำนวน ๑,๘๗๔,๐๐๐ บาท ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ ๕ บ้านไร่ออก ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายชวน เรืองนาม มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา และสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในเขต หมู่ที่ ๔ , ๕ และ ๗ ตำบลบ่อหิน ได้อย่างทั่วถึง สถานีอนามัยบ้านไร่ออก ได้รับสิทธิให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ นสล. เลขที่ ตง. ๐๐๓๒

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ออก ตามนโยบายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ภายใต้การปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

ขนาดและที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ออก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มี ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา ระยะทางห่างจากอำเภอสิเกา ๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร

 

 

Joomla templates by Joomlashine