ที่ตั้ง อาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก รับผิดชอบหมู่บ้าน ๓ หมู่บ้าน ของตำบลบ่อหิน เป็นพื้นที่ราบ มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ        ตำบลเขาไม้แก้วและตำบลวังมะปรางเหนือจังหวัดตรัง

        ทิศใต้             ติดต่อกับ       ตำบลฉางหลาง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ      ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ       หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine