โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

 

กลุ่มการพยาบาล

 • งานห้องคลอด
 • งานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • งานผู้ป่วยนอก
 • งานู้ป่วยใน(สามัญ)
 • งานู้ป่วยใน(ตึกพิเศษ)
 • งานจ่ายกลางและซักฟอก
 • งานโภชนาการ
 • งานสุขภาพจิต
 • งานยาเสพติด/ให้คำปรึกษา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • งานเวชระเบียน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

 • งานแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานทันตกรรม

 • งานเอ็กซเรย์
 • งานกายภาพบำบัด
 • งานชันสูตรสาธารณสุข
Go to top