โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

 

ผลงานเด่นและความภูมิใจในระหว่างปีพ.ศ.2548-2553

 • ผ่านการ Accreditation ตามมาตรฐาน HA ขั้น 1, มกราคม 2548 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • ผ่านการ Accreditation ตามมาตรฐาน HA ขั้น 2, กุมภาพันธ์ 2549 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา, มีนาคม 2549 จากกองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
 • ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1, 3 กุมภาพันธ์ 2550 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
 • คงสภาพการรับรองการ Accreditation ตามมาตรฐาน HA ขั้น 2, กุมภาพันธ์ 2550-2554 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมประเภทโรงพยาบาลชุมชนระดับเขต 12, พฤศจิกายน 2551 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
 • โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง, ปี 2552 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
 • ผ่านการรับรองสถานบำบัดสารเสพติดจากสถาบันธัญญารักษ์, 26 พฤษภาคม 2553 จากสถาบันธัญญรักษ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
 • ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์, 9 กันยายน 2553 จากสภาการพยาบาล
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเงิน, 5 พฤศจิกายน 2553 จากกระทรวงสาธารณสุข

ผลงานเด่นและความภูมิใจในระหว่างปีพ.ศ.2554-2558

 • ได้รับรางวัลดีเด่นด้านปฏิบัติตามาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ที่รักษาด้วยยาต้าน, 2554 จากสปสช.เขต12
 • ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการเอดส์โลกครั้งที่ 13 เวที HA nation forum, 29 มีนาคม 2554 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
 • ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2, 29 เมษายน 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงาน จริยธรรมดีเด่นระดับเขต 7, 7 กรกฏาคม 25554 จากกรระทรวงสาธารณสุข
 • ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, 2 กันยายน 2554 จากสมาคมเทคนิคการแพทย์
 • กิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA, 16 กันยายน 2554-2565 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
 • ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ, 21-24 กุมภาพันธ์ 2555 จากศูนย์ HACC ภาคใต้
 • ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นตัวอย่างที่ดี ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับธรรมชาติ, 27 มีนาคม 2555 จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 • ได้รับการคัดเลือกการบำบัดน้ำเสียเป็นผลงาน Good Practice ของ HACC-ST, 6 กันยายน 2555 จากศูนย์ HACC ภาคใต้
 • ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA, 23 พฤศจิกายน 2555 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)
 • ได้รับรางวัล Prepared CSSD for AEC ระดับประเทศ, พฤศจิกายน 2555 จากชมรมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
 • ได้รับรางวัลที่2หน่วยงานจริยธรรมดีเด่นระดับจังหวัด 2 ปี, 2555-2556 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
 • ได้รับรางวัลความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ที่1 ระดับเชต, กันยายน 2555 จากสปสช.
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการพยาบาลของสภาการพยาบาล, 10 กันยายน 2556 จากสภาการพยาบาล
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับ 4 (ดีมาก), 30 กันยายน 2556 จากสำนักงานป้แงกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 • งานดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนร่วมกับการดำเนินงานของ DHS ระดับดีเด่น, มีนาคม 2557 จากศูนย์เครือข่ายสุขภาพจิตเขต 12
 • ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานการวิจัยเรื่อง สิทธิผู้ป่วยกับการได้รับการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู็รับบริการโรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง, 18 กรกฏาคม 2557 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายภาคใต้ร่วมกับบเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เครือข่ายบริการสุขภาที่ 12
 • ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วย AIDS ที่ได้รับยาต้านไวรัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป, 17-18 ธันวาคม 2557 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

Go to top