โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อองค์กร โรงพยาบาลสิเกา (Sikao Hospital)
  • ที่อยู่ 231 หมู่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  • ประเภท/ระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิ
  • เจ้าของ โรงพยาบาลรัฐบาล
  • ต้นสังกัด ต้นสังกัด ในส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้นสังกัดในพื้นที่สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตรัง
  • จำนวนเตียง ขออนุญาต 60 เตียง ให้บริการจริง 48 เตียง อัตราครองเตียง 55.0
  • ความครอบคลุมหน่วยงานบริการ ระดับปฐมภูมิ
  • สถานะ การรับรอง ขั้นที่ 3 วันหมดอายุ 22 พฤศจิกายน 2557
  • สาชาที่ให้บริการ โรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิระดับ F2
  • ประชากรที่ให้ความรับผิดชอบได้แก่ 5 ตำบล

 

ที่อยู่โรงพยาบาล

Go to top