โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

 

 

 

หมายเลข ฝ่าย/แผนก หมายเลข ฝ่าย/แผนก
101 ประชาสัมพันธ์ 125 -
102 ห้องตรวจแพทย์ 126 -
103 FAX 127 เวชระเบียน
104 OPD 128 -
105 ER 129 ตึกสงฆ์
106 ห้องชันสูตร 130 พนักงานเปล
107 ห้องฟัน 131 ห้องบัตร
108 ห้องจ่ายยา 132 ห้องช่าง
109 ห้องผอ. 133 -
110 คลินิกสุขภาพ 134 -
111 ธุรการ/การเงิน 135 แพทย์แผนไทย
112 หัวหน้าบริหาร/พัสดุ 136 หัวหน้าจ่ายกลาง
113 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 137 X-Ray
114 ห้องคลอด 138 พนักงานขับรถ
115 งานส่งเสริมสุขภาพ 139 บ้านพักหมอฟัน
116 งานสุขาภิบาล 140 คนสวน
117 งาน IT 141 แฟลตใหม่
118 ห้องผู้ป้วยใน จุดที่ 1 142 คลังพัสดุ
119 ห้องผู้ป้วยใน จุดที่ 2 143 ห้องละหมาด
120 โรงครัว 144 ห้องเก็บเงิน
121 งานจ่ายกลาง 145 หัวหน้ายุทธศาสตร์
122 งานซักรีด 146 ห้องตรวจ 2
123 บ้านพักผอ. 147 ห้องตรวจ 3
124 บ้านพักหมอ 148 -

 

ดาวน์โหลดหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

 

 

Go to top