โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

 
สาขา Full time (คน)

Part time

(ชม./สัปดาห์)
ระดับปริญญา ต่ำกว่าปริญญา
- เภสัช/เจ้าหน้าที่พนักงานเภสัช 4/0 0/7  -
- พยาบาลวิชาชีพ 19 0  -
- พยาบาลเวชปฏิบัติ  26  -
- เจ้าหน้าที่งานเวชกิจฉุกเฉิน  0  -
- ทันตกรรม  0  -
-เทคนิดการแพทย์  1  -
- พนักงานเอ็กซเรย์  0  1  -
- กายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย  1/0 0/3   -
- นักโภชนาการ  1  -

- นวก.สาธารณสุข/

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 3/0  0/4  -
- บริหารจัดการทั่วไป  1  -

- นักวิชาการการเงินและบัญชี/

เจ้าพนักงานการเงินบัญชี

 1  3  -
- เจ้าพนักงานธุรการ  1  2  -
- เจ้าพนักงานเวชสถิติ/เจ้าพนักงานสถิติ  0  1/2  -
-ลูกจ้างประจำ  0  -
- ลูกจ้างชั่วคราว  8  -

- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/

พนักงานของรัฐ

 0 38/1   -
- ลูกจ้างรายวัน  -
รวม 64   94  -
Go to top