โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

"โรงพยาบาลชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัดตรัง ด้านบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจภายใน ปี 2564"

 

ค่านิยม (Values)

"บริการด้วยใจ ใสซื่อสัตย์ สมรรถนะดี มีน้ำใจ ใฝ่เริ่มต้น"

SIKAO    

S = Service Mind     การบริการด้วยใจ

I = Integrity           ความซื่อสัตย์

K = Knowledge       ความรู้ความสามารถ

A = Altruism           มีน้ำใจ

O = Originality        ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

 

 พันธกิจ (Mission)

1. จัดและสนับสนุนให้เกิดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน รักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน

2. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ

Go to top