โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

 

ที่มาของการก่อตั้งโรงพยาบาล

         อำเภอสิเกา อยู่ห่างจากจังหวัดตรังประมาณ  33  กิโลเมตร  การคมนาคมไม่สะดวก รถรับจ้างประจำทางมีน้อยและราคาแพง   ไม่มีโรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพเอกชน มีเพียงเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ความเจ็บป่วยของประชาชน   เมื่อเกินขีดความสามารถก็ส่งต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัด  ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีการรวมตัวเพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง

ปี 2524


      1.นายประกิจ  รัตตมณี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายเฉลิมชัย ปรีชานนท์     นายอำเภอสิเกาสมัยนั้น พร้อมราษฎร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน จัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ได้รับบริจาคที่ดินจาก 

  • นายปรีชา  รสจันทน์  อดีต  ศึกษาธิการอำเภอสิเกา   จำนวน 14 ไร่  3 งาน 6 ตารางวา 
  • นายเข่งต้อง    อ่องกี่ ราษฎรหมู่ที่ 1 ต. บ่อหิน อ.สิเกา จำนวน 2 งาน 42 ตารางวา

 

 

2.  นายประกิจ รัตตมณี  เป็นตัวแทนประสานกับนายชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดต่อของบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสิเกาในเวลาต่อมาหลังจากได้ที่ดินแล้ว

 

 

 ปี 2525


      ได้งบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสิเกา ขนาด 10 เตียง เป็นเงิน 6, 343,399 บาท

 ปี 2526


มีการระดมทุน  จำนวน  113,571.48  บาท  โดย

  • ราษฎรทั้งอำเภอสิเกา นำโดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริจาคคนละ  1  บาท ทุกครอบครัว เป็นเงิน 20,000 บาท
  • นายฤดี  ชูสุวรรณ  นายอำเภอสิเกาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จัดมวยการกุศลหาเงินสมทบทุน จำนวน 73,571 บาท
  • นายบุศย์  เกลี้ยงช่วย และนายประสิทธิ์  คงมีสุข  คนละ  10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

ปี 2527


     1 มีนาคม  ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 13 ค่ำ เดือน 3  ปีกุน โรงพยาบาลสิเกาเปิดดำเนินการ  โดยมี นายแพทย์ประยุทธ์  แสงเทียน  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิเกาคนแรก  และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม  14  คน

 

 

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2530


 ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  อย่างเป็นทางการโดย นายเทอดพงษ์  ไชยนันท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

ปี  2533  


     จัดหาที่ดินเพิ่ม จำนวน  3  ไร่  1  งาน  76  ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของนายยงยุทธ  ตันพงษ์ โดยการระดมทุนของชมรมอาสาพัฒนาอำเภอสิเกาซึ่งมีนายวันชัย  เกลี้ยงช่วยเป็นประธานจัดมวยการกุศลไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ  สหกรณ์อำเภอสิเกา ผู้มีจิตศรัทธาและนายยงยุทธ  ตันพงษ์  บริจาคที่ดินให้ส่วนหนึ่ง รวมเป็นมูลค่าราคาที่ดิน  200,000  บาท  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2533

ปี 2534


    ได้งบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด  30  เตียง

ปี  2535  


     มีการระดมทุนเพื่อจัดหาพัสดุการแพทย์และสร้างห้องพิเศษจำนวน  3  ห้อง  โดยการนำของนายประกิจ  รัตตมณี เป็นเงินจำนวน 462,000 บาท

-  28  พฤศจิกายน  2535  เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด  30  เตียง

ปี  2536  


    16 ก.พ. 2536 ตรงกับวันอังคาร  แรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก กรมที่ดินออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง   เลขที่ 26. ระวาง  6 จำนวนที่ดิน 17 ไร่  46 ตารางวา อยู่ในความดูแล รักษาของกระทรวงการคลัง  (ที่ตั้งโรงพยาบาลสิเกา)

 

      14  พฤศจิกายน  2536  ทำพิธีเปิดโรงพยาบาล ขนาด  30  เตียง  โดย ฯพณฯชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี  

Go to top