โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

 

      อนุสนธิตามคำสั่งโรงพยาบาลสิเกาที่ ๐๘๒/๒๕๕๕ เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพแบบผสมผสาน เห็นควรยกเลิกเพื่อให้มีคำสั่งที่มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบันต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพแบบผสมผสานด้านต่างๆ ดังนี้

ทีมนำพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย

นายแพทย์วิชัย  สว่างวัน

ทพญ.ภัทราพร  เอกกุล

นางวไลลักษณ์  อายุสุข

นางสาวเพียงพิศ รักษ์ทอง

นางอาภรณ์  แสงแก้ว

นายสมพล  เสียมไหม

นายวิรัช  สันคง

นางดวงสุดา เกลี้ยงช่วย

 

Go to top