ประวัติและความเป็นมาของรพ.สต.

ประวัติและความเป็นมาของตำบลนาเมืองเพชร

    ตำบลนาเมืองเพชร เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสิเกา ห่างจากตัวอำเภอสิเกา ประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๘,๖๙๔  ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น ๗  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยไทร  เป็นกลุ่มบ้านอยู่ใกล้ห้วยและมีต้นไทรอยู่ จึงได้เรียก “บ้านห้วยไทร”

หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแก้ว เป็นกลุ่มบ้านอยู่ใกล้เขาและบนยอดเขามีหินเป็นแก้ว  จึงได้เรียก“บ้านเขาแก้ว”

หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยน้ำดำเป็นกลุ่มบ้านอยู่ใกล้ห้วยและน้ำในห้วยมีสีดำคล้ำจึงได้เรียก  “บ้านห้วยน้ำดำ”

หมู่ที่ ๔ บ้านนาเมืองเพชร เป็นกลุ่มบ้านอยู่ใกล้พื้นที่นาของโต๊ะเพชร ต่อมามีผู้คนอาศัยเป็นจำนวนมาก จึงได้เรียก  “บ้านนาเมืองเพชร”

หมู่ที่ ๕ บ้านไทรห้อย เป็นกลุ่มบ้านมีต้นไทรสูงใหญ่ห้อยระย้า จึงได้เรียก “บ้านไทรห้อย”

หมู่ที่ ๖ บ้านกลิ้งกลอง เป็นกลุ่มบ้านใกล้ภูเขา สมัยก่อนมีการเจอกลองซึ่งกลิ้งมาจากเขาจึงได้เรียก “บ้านกลิ้งกลอง”

หมู่ที่ ๗ บ้านเขาเพดาน เนื่องจากกลุ่มบ้านอยู่ใกล้เขาและในถ้ำมีเพดานเรียบเหมือนฝ้าเพดาน จึงได้เรียก “บ้านเขาเพดาน”

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน

       เดิมตำบลนาเมืองเพชร มีสถานีอนามัย จำนวน ๑ แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลนาเมืองเพชร   ซึ่งรับผิดชอบหมู่บ้านทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน  เนื่องจากพื้นที่บางหมู่บ้าน การคมนาคมไม่สะดวก ยากแก่การให้บริการแก่ประชาชน  โดยเฉพาะหมู่ที่ ๗ บ้านเขาเพดาน ตำบลนาเมืองเพชรอยู่ห่างจากสถานีอนามัยตำบลนาเมืองเพชร ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจาก โรงพยาบาลสิเกา  ๑๖ กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลตรัง ๓๐ กิโลเมตร ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการเดินทางมารับบริการรักษาพยาบาล

      ดังนั้น สถานีอนามัยตำบลนาเมืองเพชร โดยความเห็นชอบจากสภาตำบลนาเมืองเพชร  จึงมีมติให้ก่อสร้างสถานีอนามัยแห่งใหม่ ในหมู่ที่ ๗ บ้านเขาเพดาน  โดยทางคณะกรรมการสภาตำบลนาเมืองเพชร ได้อุทิศที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๕ ไร่ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีอนามัยแห่งใหม่ และสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในเขต หมู่ที่ ๑,๒ และ๗ ตำบลนาเมืองเพชร ได้อย่างทั่วถึงสถานีอนามัยบ้านเขาเพดาน ได้รับสิทธิให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เลขที่ ตง.๒๐๕๒๘.๑/๙๘       ลงวันที่  ๗  กันยายน ๒๕๓๖  เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ วงเงิน ๑,๘๐๗,๐๐๐บาท เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗  ลักษณะโครงสร้าง เป็นสถานีอนามัยทั่วไป ๒ ชั้นแบบแปลน  ๑๕๐ ตารางเมตร  โดยมีนายสายันต์  เซ่งสิ้ม  เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนแรกและเปิดให้บริการในปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมา

     ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓ ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน ตามนโยบายของรัฐบาล

 

สภาพภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจ

ลักษณะภูมิประเทศ

               สภาพพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน   ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑, ๒ และ ๗  ของตำบลนาเมืองเพชร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขา  มีถนนตัดผ่านสองสายคือ ถนนสายเมือง-สิเกา และสายต้นชด - นาวง  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองอ่างทอง  คลองสว่าง

ลักษณะภูมิอากาศ

                 เป็นมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีลักษณะร้อนชื้น และมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี

การปกครอง

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน รับผิดชอบ จำนวน ๓ หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวไทร  หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแก้ว  หมู่ที่ ๗ บ้านเขาเพดาน  ภายใต้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดย                    องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร

สภาพสังคม

                 ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ เชื้อชาติไทย ใช้ภาษาประจำถิ่นคือ ภาษาใต้ บ้านเรือนตั้งอยู่กระจายตามบริเวณพื้นที่ราบเป็นกลุ่มบ้าน อาศัยอยู่กันแบบสังคมเครือญาติ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภายในชุมชนมีวัดเขาเพดานและวัดเขาแก้วเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

การสาธารณูปโภค

                 มีถนนลาดยาง  ไฟฟ้า และน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน  ไม่มีโทรศัพท์บ้านเป็นบางส่วน

สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

                ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ๔๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม ได้แก่  สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันร้อยละ  ๗๖   รับจ้าง  ร้อยละ ๑๗  และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๗

การนับถือศาสนา

                ศาสนาพุทธ                     จำนวน  ๑,๙๘๖  คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕

                ศาสนาอิสลาม                 จำนวน        ๓  คน   คิดเป็นร้อยละ   ๐.๑๕

สถานศึกษา

               โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนห้วยไทรหมู่ที่ ๗  บ้านเขาเพดาน ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

แผนที่

mapkao

ประชากรและหลังคาเรือน

ข้อมูลหลังคาเรือน

   แสดงจำนวนหลังคาเรือนปี ๒๕๕๓ – ปี๒๕๕๕

หมู่บ้าน

จำนวน

หลังคาเรือน(หลัง)

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

หมู่ ๑ บ้านห้วยไทร

๑๓๓

๑๔๙

๑๕๖

หมู่ ๒ บ้านเขาแก้ว

๑๘๐

๑๙๖

๒๐๑

หมู่ ๗ บ้านเขาเพดาน

๑๙๓

๒๑๑

๒๑๗

รวม

๕๐๖

๕๕๖

๕๗๔

 

 

ข้อมูลประชากร

แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพดานแยกตามกลุ่มอายุ  ปี ๒๕๕๕

กลุ่มอายุ (ปี)

จำนวนประชากร / ร้อยละ

ชาย (คน)

ร้อยละ

หญิง (คน)

ร้อยละ

รวม (คน)

ร้อยละ

๐๐-๐๔

๑๐๕

.๒๘

๘๑

.๐๗

๑๘๖

๙.๓๕

๐๕-๐๙

๘๕

.๒๗

๖๙

.๔๗

๑๕๔

7.74

๑๐-๑๔

๖๗

.๓๗

๗๑

.๕๗

๑๓๘

6.94

๑๕-๑๙

๗๔

.๗๒

๖๙

.๔๗

๑๔๓

7.19

๒๐-๒๔

๖๔

.๒๒

๗๒

.๖๒

๑๓๖

6.84

๒๕-๒๙

๗๕

.๗๗

๘๖

.๓๒

๑๖๑

8.09

๓๐-๓๔

๗๑

.๕๗

๘๕

.๒๗

๑๕๖

7.84

๓๕-๓๙

๗๘

.๙๒

๕๙

.๙๗

๑๓๗

6.89

๔๐-๔๔

๗๔

.๗๒

๙๐

.๕๒

๑๖๔

8.25

๔๕-๔๙

๖๗

.๓๗

๙๗

.๘๘

๑๖๔

8.25

๕๐-๕๔

๖๕

.๒๗

๖๘

.๔๒

๑๓๓

6.69

๕๕-๕๙

๕๔

.๗๑

๕๔

.๗๑

๑๐๘

5.43

๖๐-๖๔

๓๑

.๕๖

๒๗

.๓๖

๕๘

2.92

๖๕-๖๙

๑๔

.๗๐

๑๙

.๙๖

๓๓

1.66

๗๐-๗๔

๒๒

.๑๑

๒๒

.๑๑

๔๔

2.21

๗๕-๗๙

๒๐

.๐๑

๓๐

.๕๑

๕๐

2.51

๘๐+

.๔๐

๑๖

.๘๐

๒๔

1.21

รวม

๙๗๔

๔๘.๙๗

,๐๑๕

๕๑.๐๓

,๙๘๙

๑๐๐.00

ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจ กลางปี ๒๕๕๕  (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

 

ที่ตั้ง อาณาเขต

ขนาดและที่ตั้ง
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  มีพื้นที่  ๕  ไร่  ระยะทางห่างจากอำเภอสิเกา ๑๖ กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร
          อาณาเขต
           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน รับผิดชอบหมู่บ้าน ๓ หมู่บ้าน ของตำบลนาเมืองเพชร  เป็นพื้นที่ราบ มีอาณาเขต  ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองคล้า ตำบลเขาวิเศษ       อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง
ทิศใต้    ติดต่อกับหมู่ที่   ๖ บ้านกลิ้งกลอง ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา    จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่ที่   ๓  บ้านห้วยน้ำดำ ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา      จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับหมู่ที่   ๖  บ้านผมเด็น  ตำบลไม้ฝาด           อำเภอสิเกา      จังหวัดตรัง
Joomla templates by Joomlashine