ที่ตั้ง อาณาเขต

ขนาดและที่ตั้ง
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  มีพื้นที่  ๕  ไร่  ระยะทางห่างจากอำเภอสิเกา ๑๖ กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร
          อาณาเขต
           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน รับผิดชอบหมู่บ้าน ๓ หมู่บ้าน ของตำบลนาเมืองเพชร  เป็นพื้นที่ราบ มีอาณาเขต  ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองคล้า ตำบลเขาวิเศษ       อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง
ทิศใต้    ติดต่อกับหมู่ที่   ๖ บ้านกลิ้งกลอง ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา    จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่ที่   ๓  บ้านห้วยน้ำดำ ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา      จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับหมู่ที่   ๖  บ้านผมเด็น  ตำบลไม้ฝาด           อำเภอสิเกา      จังหวัดตรัง
Joomla templates by Joomlashine