ประวัติและความเป็นมาของรพ.สต.

ประวัติและความเป็นมาของตำบลนาเมืองเพชร

    ตำบลนาเมืองเพชร เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสิเกา ห่างจากตัวอำเภอสิเกา ประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๘,๖๙๔  ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น ๗  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยไทร  เป็นกลุ่มบ้านอยู่ใกล้ห้วยและมีต้นไทรอยู่ จึงได้เรียก “บ้านห้วยไทร”

หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแก้ว เป็นกลุ่มบ้านอยู่ใกล้เขาและบนยอดเขามีหินเป็นแก้ว  จึงได้เรียก“บ้านเขาแก้ว”

หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยน้ำดำเป็นกลุ่มบ้านอยู่ใกล้ห้วยและน้ำในห้วยมีสีดำคล้ำจึงได้เรียก  “บ้านห้วยน้ำดำ”

หมู่ที่ ๔ บ้านนาเมืองเพชร เป็นกลุ่มบ้านอยู่ใกล้พื้นที่นาของโต๊ะเพชร ต่อมามีผู้คนอาศัยเป็นจำนวนมาก จึงได้เรียก  “บ้านนาเมืองเพชร”

หมู่ที่ ๕ บ้านไทรห้อย เป็นกลุ่มบ้านมีต้นไทรสูงใหญ่ห้อยระย้า จึงได้เรียก “บ้านไทรห้อย”

หมู่ที่ ๖ บ้านกลิ้งกลอง เป็นกลุ่มบ้านใกล้ภูเขา สมัยก่อนมีการเจอกลองซึ่งกลิ้งมาจากเขาจึงได้เรียก “บ้านกลิ้งกลอง”

หมู่ที่ ๗ บ้านเขาเพดาน เนื่องจากกลุ่มบ้านอยู่ใกล้เขาและในถ้ำมีเพดานเรียบเหมือนฝ้าเพดาน จึงได้เรียก “บ้านเขาเพดาน”

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน

       เดิมตำบลนาเมืองเพชร มีสถานีอนามัย จำนวน ๑ แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลนาเมืองเพชร   ซึ่งรับผิดชอบหมู่บ้านทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน  เนื่องจากพื้นที่บางหมู่บ้าน การคมนาคมไม่สะดวก ยากแก่การให้บริการแก่ประชาชน  โดยเฉพาะหมู่ที่ ๗ บ้านเขาเพดาน ตำบลนาเมืองเพชรอยู่ห่างจากสถานีอนามัยตำบลนาเมืองเพชร ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจาก โรงพยาบาลสิเกา  ๑๖ กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลตรัง ๓๐ กิโลเมตร ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการเดินทางมารับบริการรักษาพยาบาล

      ดังนั้น สถานีอนามัยตำบลนาเมืองเพชร โดยความเห็นชอบจากสภาตำบลนาเมืองเพชร  จึงมีมติให้ก่อสร้างสถานีอนามัยแห่งใหม่ ในหมู่ที่ ๗ บ้านเขาเพดาน  โดยทางคณะกรรมการสภาตำบลนาเมืองเพชร ได้อุทิศที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๕ ไร่ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีอนามัยแห่งใหม่ และสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในเขต หมู่ที่ ๑,๒ และ๗ ตำบลนาเมืองเพชร ได้อย่างทั่วถึงสถานีอนามัยบ้านเขาเพดาน ได้รับสิทธิให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เลขที่ ตง.๒๐๕๒๘.๑/๙๘       ลงวันที่  ๗  กันยายน ๒๕๓๖  เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ วงเงิน ๑,๘๐๗,๐๐๐บาท เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗  ลักษณะโครงสร้าง เป็นสถานีอนามัยทั่วไป ๒ ชั้นแบบแปลน  ๑๕๐ ตารางเมตร  โดยมีนายสายันต์  เซ่งสิ้ม  เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนแรกและเปิดให้บริการในปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมา

     ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓ ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน ตามนโยบายของรัฐบาล

 

Joomla templates by Joomlashine