ประชากรและหลังคาเรือน

ข้อมูลหลังคาเรือน

   แสดงจำนวนหลังคาเรือนปี ๒๕๕๓ – ปี๒๕๕๕

หมู่บ้าน

จำนวน

หลังคาเรือน(หลัง)

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

หมู่ ๑ บ้านห้วยไทร

๑๓๓

๑๔๙

๑๕๖

หมู่ ๒ บ้านเขาแก้ว

๑๘๐

๑๙๖

๒๐๑

หมู่ ๗ บ้านเขาเพดาน

๑๙๓

๒๑๑

๒๑๗

รวม

๕๐๖

๕๕๖

๕๗๔

 

 

ข้อมูลประชากร

แสดงจำนวนและร้อยละของประชากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพดานแยกตามกลุ่มอายุ  ปี ๒๕๕๕

กลุ่มอายุ (ปี)

จำนวนประชากร / ร้อยละ

ชาย (คน)

ร้อยละ

หญิง (คน)

ร้อยละ

รวม (คน)

ร้อยละ

๐๐-๐๔

๑๐๕

.๒๘

๘๑

.๐๗

๑๘๖

๙.๓๕

๐๕-๐๙

๘๕

.๒๗

๖๙

.๔๗

๑๕๔

7.74

๑๐-๑๔

๖๗

.๓๗

๗๑

.๕๗

๑๓๘

6.94

๑๕-๑๙

๗๔

.๗๒

๖๙

.๔๗

๑๔๓

7.19

๒๐-๒๔

๖๔

.๒๒

๗๒

.๖๒

๑๓๖

6.84

๒๕-๒๙

๗๕

.๗๗

๘๖

.๓๒

๑๖๑

8.09

๓๐-๓๔

๗๑

.๕๗

๘๕

.๒๗

๑๕๖

7.84

๓๕-๓๙

๗๘

.๙๒

๕๙

.๙๗

๑๓๗

6.89

๔๐-๔๔

๗๔

.๗๒

๙๐

.๕๒

๑๖๔

8.25

๔๕-๔๙

๖๗

.๓๗

๙๗

.๘๘

๑๖๔

8.25

๕๐-๕๔

๖๕

.๒๗

๖๘

.๔๒

๑๓๓

6.69

๕๕-๕๙

๕๔

.๗๑

๕๔

.๗๑

๑๐๘

5.43

๖๐-๖๔

๓๑

.๕๖

๒๗

.๓๖

๕๘

2.92

๖๕-๖๙

๑๔

.๗๐

๑๙

.๙๖

๓๓

1.66

๗๐-๗๔

๒๒

.๑๑

๒๒

.๑๑

๔๔

2.21

๗๕-๗๙

๒๐

.๐๑

๓๐

.๕๑

๕๐

2.51

๘๐+

.๔๐

๑๖

.๘๐

๒๔

1.21

รวม

๙๗๔

๔๘.๙๗

,๐๑๕

๕๑.๐๓

,๙๘๙

๑๐๐.00

ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจ กลางปี ๒๕๕๕  (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

 

Joomla templates by Joomlashine