สภาพภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจ

ลักษณะภูมิประเทศ

               สภาพพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน   ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑, ๒ และ ๗  ของตำบลนาเมืองเพชร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขา  มีถนนตัดผ่านสองสายคือ ถนนสายเมือง-สิเกา และสายต้นชด - นาวง  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองอ่างทอง  คลองสว่าง

ลักษณะภูมิอากาศ

                 เป็นมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีลักษณะร้อนชื้น และมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี

การปกครอง

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน รับผิดชอบ จำนวน ๓ หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวไทร  หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแก้ว  หมู่ที่ ๗ บ้านเขาเพดาน  ภายใต้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดย                    องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร

สภาพสังคม

                 ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ เชื้อชาติไทย ใช้ภาษาประจำถิ่นคือ ภาษาใต้ บ้านเรือนตั้งอยู่กระจายตามบริเวณพื้นที่ราบเป็นกลุ่มบ้าน อาศัยอยู่กันแบบสังคมเครือญาติ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภายในชุมชนมีวัดเขาเพดานและวัดเขาแก้วเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

การสาธารณูปโภค

                 มีถนนลาดยาง  ไฟฟ้า และน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน  ไม่มีโทรศัพท์บ้านเป็นบางส่วน

สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

                ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ๔๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม ได้แก่  สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันร้อยละ  ๗๖   รับจ้าง  ร้อยละ ๑๗  และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๗

การนับถือศาสนา

                ศาสนาพุทธ                     จำนวน  ๑,๙๘๖  คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕

                ศาสนาอิสลาม                 จำนวน        ๓  คน   คิดเป็นร้อยละ   ๐.๑๕

สถานศึกษา

               โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนห้วยไทรหมู่ที่ ๗  บ้านเขาเพดาน ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

Joomla templates by Joomlashine