ข้อมูลสถานะสุขภาพ

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

              สถานะสุขภาพที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลสถิติชีพ อัตราการเกิด การตาย การเพิ่ม สาเหตุการป่วยและการตายซึ่งรวบรวมจากระบบรายงานตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขคือรายงานผู้ป่วยนอก (รง. ๕๐๔) รายงานผู้ป่วยใน (รง. ๕๐๕) รายงานการตาย (มรณะบัตร) และรายงานการเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา        (รง. ๕๐๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง แสดงจำนวนและอัตราการเกิด/ตาย และเพิ่มของประชากรในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพดาน ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

สถานะสุขภาพ

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

จำนวน(คน)

อัตรา

จำนวน(คน)

อัตรา

จำนวน(คน)

อัตรา

เกิด (ต่อ ประชากร ๑,๐๐๐ คน)

๑๔

๖.๙๗

๒๙

๑๔.๓๔

๒๒

๑๑.๐๖

ตาย (ต่อ ประชากร ๑,๐๐๐ คน)

๒.๐๐

๔.๔๕

๑๒

๖.๐๔

เพิ่ม (ต่อ ประชากร ๑๐๐ คน)

๑๐

๐.๕๐

๒๐

๐.๙๙

๑๐

๐.๕๐

ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจกลางปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕

        จากตาราง  พบว่า  อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดานในปี ๒๕๕๓- ๒๕๕๕ เท่ากับ ร้อยละ  ๐.๕๐ , ๐.๙๙ และ ๐.๕๐  ตามลำดับ

ตาราง แสดงจำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (๒๑ กลุ่มโรค) ๑๐ อันดับแรกปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

ลำดับ

สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค)

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

จำนวน(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

จำนวน(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

จำนวน(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

โรคระบบทางเดินหายใจ

๕๖๓

๒๘,๐๓๗.๘๕

๔๐๒

๑๙,๘๘๑.๓๑

๑,๒๔๕

๖๒,๕๙๔.๒๗

โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึด

๗๖

๓,๗๘๔.๘๖

๑๐๘

๕,๓๔๑.๒๕

๑,๒๔๕

๖๒,๕๙๔.๒๗

โรคระบบย่อยอาหารร่วมกับโรคในช่องปาก

๑๘๗

๙,๓๑๒.๗๕

๑๘๓

๙,๐๕๐.๔๕

๙๗๓

๔๘,๙๑๙.๐๕

โรคตา ส่วนประกอบของตา

๓๘

๑,๘๙๒.๔๓

๔๒

๒,๐๗๗.๑๕

๓๘๑

๑๙,๑๕๕.๓๕

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

๑๖๖

๘,๒๖๖.๙๓

๘๒

๔,๐๕๕.๓๙

๓๔๔

๑๗,๒๙๕.๗๓

๖  

โรคระบบไหลเวียนเลือด

๑๕๘

๗,๘๖๘.๕๓

๒๕๓

๑๒,๕๑๒.๓๖

๒๘๙

๑๔,๕๒๙.๙๑

โรคติดเชื้อและปรสิต

๖๔

๓,๑๘๗.๒๕

๔๔

๒,๑๗๖.๐๖

๒๓๕

๑๑,๘๑๔.๙๘

โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม

๑๔

๖๙๗.๒๑

๗๖

๓,๗๕๘.๖๕

๘๓

๔,๑๗๒.๙๕

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมกับระบบทางเดินปัสสาวะ

๒๑

๑๐๔๕.๘๒

๓๑

๑,๕๓๓.๑๔

๖๙

๓,๔๖๙.๐๘

๑๐

โรคระบบประสาท

๓๐

๑,๔๙๔.๐๒

๓๓

๑,๖๓๒.๐๕

๖๕

๓,๒๖๗,๙๗

                 

ที่มา: รง. ๕๐๔  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕

       จากตาราง พบว่า สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน ปี ๒๕๕๕  กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึด อัตราต่อแสนประชากร เท่ากับ  ๖๒,๕๙๔.๒๗ รองลงมา ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหารร่วมกับโรคในช่องปาก และโรคตาส่วนประกอบของตา  อัตราต่อแสนประชากร เท่ากับ  ๔๘,๙๑๙.๐๕ และ  ๑๙,๑๕๕.๓๕ ตามลำดับ

สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ตาราง   แสดงสาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๕ อันดับแรกของประชากร    ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

ลำดับ

โรค

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

จำนวน(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

จำนวน(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

จำนวน(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

๑.

อุจจาระร่วง

๔๑

๒,๐๔๑.๘๓

๕๑

๒,๕๒๒.๒๖

๓๓

๑,๖๕๙.๑๓

๒.

อีสุกอีใส

๐.๐๐

๔๙.๔๖

๓๕๑.๙๔

๓.

ปอดบวม

๒๙๘.๘๐

๑๓

๖๔๒.๙๓

๒๐๑.๑๑

๔.

งูกัด

๙๙.๖๐

๙๘.๙๑

๑๕๐.๘๓

๕.

ไข้หวัดใหญ่

๑๙๙.๒๐

๑๔๘.๓๗

๑๐๐.๕๕

 

ตาแดง

๙๙.๖๐

๒๔๗.๒๘

๑๐๐.๕๕

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๕๕

ที่มา : โปรแกรมระบาดวิทยา   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕

                 จากตาราง พบว่า สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดานปี ๒๕๕๕ กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด คือ โรคอุจจาระร่วง  อัตราต่อแสนประชากร เท่ากับ ๑,๖๓๒.๐๕  และรองลงมาคือ โรคอีสุกอีใสและโรคปอดบวม  อัตราป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ ๓๔๖.๑๙ และ๑๙๗.๘๒  ตามลำดับ

ตาราง  แสดงจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ  ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

ลำดับ

โรค

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

(ข้อมูลถึง ๓๑พค.๕๖)

จำนวน

(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

จำนวน(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

จำนวน(คน)

อัตราต่อแสนประชากร

๑.

ความดันโลหิตสูง

๗๐

๓,๔๘๖.๐๖

๙๑

๔,๕๐๐.๔๙

๑๒๑

๖,๐๘๓.๔๖

๒.

เบาหวาน

๓๒

๑,๕๙๓.๖๓

๓๔

๑,๖๘๑.๕๐

๔๗

๒,๓๖๓.๐๐

๓.

หัวใจและหลอดเลือด

๙๙.๖๐

๑๔๘.๓๗

๑๕๐.๘๓

๔.

มะเร็ง

๔๙.๘๐

๑๙๗.๘๒

๒๕๑.๓๘

ที่มา : ทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาเพดาน

                 จากตาราง พบว่า  ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน      เขาเพดานในปี ๒๕๕๖ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมา คือ โรคเบาหวานและหัวใจและ หลอดเลือด  โดยมีอัตราต่อแสนประชากรเท่ากับ  ๖,๐๘๓.๔๖, ๒,๓๖๒.๙๙ และ ๑๕๐.๘๓ ตามลำดับ

สาเหตุการตาย

ตาราง  แสดงสาเหตุการตายของประชากร  ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

ลำดับ

สาเหตุตาย

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

จำนวน

อัตราต่อประชากรแสนคน

จำนวน

อัตราประชากรแสนคน

จำนวน

อัตราประชากรแสนคน

.

โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๕๕

.

มะเร็ง

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๙.๔๖

๑๐๐.๕๕

.

ฆ่าตัวตาย

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐.๒๘

.

อุบัติเหตุทางรถยนต์

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๙.๔๖

๕๐.๒๘

.

โรคระบบไหลเวียนโลหิต

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๙.๔๖

๕๐.๒๘

๖.

ถูกฆาตกรรม

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐.๒๘

๗.

ไตวาย

๔๙.๘๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘.

ตับแข็ง

๐๐.๐๐

๐.๐๐

๔๙.๔๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๖.

ถูกฆาตกรรม

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐.๒๘

๗.

ไตวาย

๔๙.๘๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘.

ตับแข็ง

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๙.๔๖

๐.๐๐

๐.๐๐

ที่มา : มรณบัตร  สำนักงานทะเบียนราษฎร์  อำเภอสิเกา

          จากตาราง  พบว่า สาเหตุการตายของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพดาน ปี ๒๕๕๕  โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ และโรคมะเร็ง     อัตราตายต่อแสนประชากร เท่ากับ  ๕.๗๑

ข่าวกีฬา ฮอต

คอกีฬาอย่าพลาด..!! ตามติดข่าวสารกีฬาที่อยู่ในกระแสกับเรา

ข่าวเศรษฐกิจ

รวมข่าวสารด้านเศรษฐกิจ จากหลากหลายสำนักข่าวในเมืองไทย

ข่าวแม่และเด็ก

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง สุขภาพ ความงาม แฟชั่นเสื้อผ้า การแต่งตัว ทรงผม ช้อปปิ้ง ความรัก แต่งงาน แม่และเด็ก และอื่นๆอีกมากมาย
Joomla templates by Joomlashine