ข้อมูลประชากร

        

                  ข้อมูลทั่วไป

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมืองเพชร รับผิดชอบ หมู่ ๓,๔,๕ และ ๖ ตำบลนาเมืองเพชร มีประชากรที่รับผิดชอบ จำนวน 2,565 คน แยกเป็น ชาย 1,3๐1 คน หญิง 1,264 คน 

ตารางที่ 1 จำนวนหลังคาเรือน ประชากร จำแนกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

หลังคาเรือน
ประชากร
รวม
สัดส่วน

(ชาย: หญิง)

ชาย

หญิง

3

บ้านห้วยน้ำดำ

101

209

214

423

0.49:๐.51

4

บ้านนาเมืองเพชร

320

587

550

1,137

0.52:๐.48

5

บ้านไทรห้อย

81

171

175

346

0.49:๐.51

6

บ้านกลิ้งกลอง

171

334

325

659

๐.51:๐.49

รวม

673

1,3q1

1,264

2,565

๐.51:๐.49

        

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com