ที่ตั้ง อาณาเขต

อาณาเขต

                    ทิศเหนือ              ติดต่อกับ หมู่ 3 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                    ทิศใต้                 ติดต่อกับ หมู่ 1,7 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

                    ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ หมู่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                    ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ หมู่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

                    

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com