ทรัพยากรในชุมชน

     ทรัพยากรในชุมชน

     1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดตรัง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 และโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ประชาชนมีทั้งที่เรียนในพื้นที่ และโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองตรัง ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๘.๑๕ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ ๒๖.๗๓ และระดับอนุปริญญาร้อยละ ๘.๗๑

               2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชรตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลนาเมืองเพชร

               3) ไม่มีวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com