วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                                                  วิสัยทัศน์(Vision)

          ศูนย์บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานด้วยระบบคุณภาพแบบบูรณาการ

พันธะกิจ(Mission)

                      1. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพในชุมชนแบบองค์รวม ผสมผสานอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบได้มาตรฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับแก่บุคคล  ครอบครัวและชุมชน

                2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

               3. สร้างความร่วมมือด้านสุขภาพกับพันธมิตรเครือข่าย

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com