สภาพภูมิประเทศ

สภาพทางภูมิศาสตร์

             ตำบลนาเมืองเพชรมีพื้นที่ทั้งหมด  89.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 55,815 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตความปกครองของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมืองเพชรรับผิดชอบ หมู่ 3,4,5 และหมู่ 6 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดตรังไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่ด้านตะวันออกของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งใช้ทำการเพาะปลูก และเป็นที่ตั้งของชุมชน ภายในตำบลมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่คลองอ่างทองซึ่งไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบลลงมาตอนใต้และคลองสว่างไหล ผ่านทางด้านทิศใต้ลงมาทางทิศตะวันออกและเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างตำบลนาเมืองเพชรกับตำบลโคกยาง นอกจากนี้ภายในตำบลยังมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4046 ผ่านบริเวณตอนกลางของตำบลในแนวตะวันออก-ตะวันตก 

ลักษณะภูมิอากาศ

                มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน อากาศร้อนชื้นมีลมมรสุมพัดผ่านตลอดปี ฤดูร้อนประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนประมาณ 8 เดือนตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนมกราคม โดยปกติฝนตกชุกตลอดฤดูกาลแต่มีบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com