สถานะสุขภาพ

ข้อมูลสถิติชีพ และสถานะสุขภาพ ปี 2557

                                      อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราการเพิ่มประชากร

หมู่บ้าน

อัตราเกิด

อัตราตาย

อัตราเพิ่ม

(ร้อยละ)

จำนวน (คน)

อัตราต่อพันปชก.

จำนวน (คน)

อัตราต่อพันปชก.

บ้านห้วยน้ำดำ

3

7.09

1

      2.36

0.48

บ้านนาเมืองเพชร

14

12.31

11

      9.67

0.26

บ้านไทรห้อย

6

17.34

1

      2.89

1.45

บ้านกลิ้งกลอง

3

4.55

3

      4.55

0

รวม

26

1๐.14

16

6.24

0.39

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com