รพ.สต.นาเมืองเพชร ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนในเด็ก

รพ.สต.นาเมืองเพชรให้บริการฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิด- 5 ปี ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com