Articles

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

         

พันธกิจ

 1 พัฒนาการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการประทับใจ และพึง

พอใจในการใช้บริการ

     2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง

    3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์การ หน่วยงาน และกลุ่มประชาชน เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่

Joomla templates by Joomlashine